wrg logo

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ The Rosteks spol. s r.o. so sídlom Na križovatkách 37/C, 841 02 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, LEHOTY UCHOVÁVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD, PRÍJEMCA

Na základe Vášho súhlasu, v prípade ak nám prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom zaslania newslettera a/alebo zaslania informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie). Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi (distribúcia newslettera).
Vaše osobné údaje spracúvame počas doby, po ktorú budeme newsletter vydávať a distribuovať, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu office@workingretreatgozo.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Ak ste našim zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste námposkytli v súvislosti s objednávkou našich tovarov alebo služieb na základe oprávneného záujmu, na tieto účely:

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (napr. zaslanie produktu alebo prístupu do aplikácie alebo členskej sekcie, zaslanie online kurzu, bedekra, dodanie dohodnutej služby alebo cenovej ponuky a pod.)
  • vedenie účtovníctva (fakturační údaje) za účelom vystavenia a evidencie daňových dokladov
  • priamy marketing – zaslanie newslettera a/alebo informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie). Pokiaľ ste našim zákazníkom, robíme tak na základe nášho oprávneného záujmu nakoľko dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 roky od poslednej objednávky.
VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup – Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás mám k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás kontaktovať s požiadavkou na ich úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie – Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – Za určitých okolností ste oprávnený ma požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať – Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas – V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu office@workingretreatgozo.com. 

Právo podať sťažnosť – V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.